Real Time Continue Glucose Monitoring vergoed voor twee extra groepen

Advies Rondetafel Diabeteszorg overgenomen door Zorgverzekeraars Nederland

Twee extra groepen mensen met diabetes kunnen voortaan gebruik maken van Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Voor vrouwen met diabetes die zwanger willen worden en voor mensen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën en/of ongevoeligheid om hypoglykemie waar te nemen, valt dit voortaan onder de verzekerde zorg. De RTCGM is een kleine glucosesensor, die onder de huid wordt geplaatst. Het glucosegehalte wordt hiermee permanent in de gaten gehouden, waardoor direct op schommelingen kan worden gereageerd.

Het advies hierover van de Rondetafel Diabeteszorg is opgevolgd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). ZN geven aan de zorgverzekeraars het advies om deze zorg voortaan te beschouwen als behorend tot het verzekerde pakket. Voor een aantal andere specifieke groepen, zoals kinderen met diabetes type 1, gold dit al.

Vrouwen die zwanger willen worden
Voor vrouwen met diabetes is optimale regulatie van de glucose van belang vanaf het moment van de conceptie. Volgens de Rondetafel Diabeteszorg laat onderzoek dit zien. Het gaat dan specifiek om een zogeheten goede periconceptionele HbA1c waarde. Vrouwen met diabetes type 1 of 2 bij wie dat niet lukt met intensieve behandeling alleen, kunnen voortaan gebruik maken van de RTCGM.

Omdat een zwangerschap pas drie tot vier weken na conceptie kan worden vastgesteld adviseert de Rondetafel Diabeteszorg om bij deze doelgroep al in de fase van voorbereiding op een zwangerschap RTCGM in te zetten. In Nederland gaat het om zo’n 65 vrouwen per jaar die hier voor in aanmerking komen en belangstelling voor hebben.

Diabetes type 1 en hypoglykemie
De andere groep die baat heeft bij dit besluit zijn mensen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën en/of ongevoeligheid om hypoglykemie waar te nemen. Dit gaat in totaal om zo’n 1400 mensen in Nederland.

Er is sprake van hypoglykemie wanneer iemand te weinig suiker in zijn bloed heeft. Het lichaam reageert daarop met waarschuwingssymptomen als bijvoorbeeld zweten en trillen. Mensen die de signalen van een hypo niet krijgen, of pas krijgen als de bloedglucose te laag is om nog zelf in te kunnen grijpen, kampen met ‘hypo unawareness’. Dat betekent dat iemand directe hulp van anderen nodig heeft om de bloedglucosespiegel te herstellen. Dit is risicovol voor de betrokkenen en kan een negatief effect hebben op de (arbeids)participatie en kwaliteit van leven.

Wat is de Rondetafel Diabeteszorg?
De Rondetafel Diabeteszorg is gestart door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit samenwerkingsverband bestaat verder uit Diabetesvereniging Nederland, zorgverzekeraars, industrie en overheid. Deze brede samenwerking is opgezet om de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van genees- of hulpmiddelen binnen de diabeteszorg te verbeteren. RTGCM is het tweede concrete resultaat. Eerder al werd een advies overgenomen om de combinatie basale insuline plus bloedglucoseverlagende GLP1-medicatie en bijbehorende vergoedingscriteria te gaan vergoeden.

Toelichting

Real Time Continue Glucose Monitoring
Bij Real Time Continue Glucose Monitoring wordt iemands bloedglucosewaarde 24 uur per dag en om de 5 minuten gemeten. Dat geeft permanent een goed inzicht in het verloop. Meten gebeurt door een glucosesensor: een flexibel naaldje dat net onder de huid is geplaatst.

Optimale bloedglucosewaarden en HbA1c
Bij mensen met diabetes wordt af en toe het HbA1c-gehalte in het bloed bepaald. Dat is een soort gemiddelde van de bloedsuikerspiegel in de voorafgaande weken. HbA1c wordt uitgedrukt in de waarde mmol/mol Een acceptabele waarde is lager dan 53 mmol/mol. Mensen met diabetes met een HbA1c van meer dan 64 mmol/mol komen al geruime tijd in aanmerking voor RTCGM. Vrouwen met een zwangerschapswens komen vanaf [datum] al bij een lagere waarde in aanmerking, namelijk een HbA1c van meer dan 53 mmol/mol

Diabetes type 1 en hypoglykemie
Specifiek bestaat deze groep uit volwassen (≥ 18 jaar) patiënten met diabetes type 1 die, ondanks dat hun zelfmanagement zoveel mogelijk is geoptimaliseerd, volgens de GOLD methode ≥ 4 scoren en minimaal 1 ernstige hypoglykemie per jaar hebben. De GOLD methode is een instrument dat het bewustzijn van hypoglykemie meet.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult